Chứa Chan

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Chứa chan thiền một áng,

             Chứa chan dựng đạo tràng

             Thiền tâm là xán lạn,

             Thiền sắc vẻ kiều trang !

*

       Chứa chan chan chứa cảnh ,

       Chứa chan thiền đạo tâm

       Theo tâm là hiền thánh,

       Thiền hành là Tánh tầm

*

             Thiền tâm về một Tánh,

             Tịnh thanh ngoài sắc thanh

             Không trụ, trăng hiền thánh,

             Và Tánh hiển lộ thành !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------