Cảnh

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Cảnh như vẽ, điểm vài bướm lượn,

             Vườn đạm thanh, hoa đượm thị thành-

*

                  Từ tâm cho đến ngọai h́nh,

              Xuân về hây hẩy, nổi t́nh thiết tha !

*

             Tâm quán chiếu , la đà sáng tỏ,

             Cảnh nhung tơ, bấy độ thâm t́nh,

*

                   Nhởn nhơ một nguyệt tuyệt xinh,

              Sáng soi nhân thế Lạc Thanh Tĩnh Hằng !

                   Như như Tự Tánh đằng đằng !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------