Thi Đạo Hữu

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Này Thi Hữu , hỡi người tâm hữu,

       Đă đến đây, vạn tỏ, vạn tài

       Vạch thi ca, gió rét, thi hài,

       Cùng ngẫm măi bài thơ cố cựu !

*

*

             Này Đạo Hữu , tâm bàn diệu lư,

             Đường th́ xa, bao chốc mù sa

             Để nỗi tâm ta rời thế kỷ,

             Vẹt mây mù, thấy Tánh xa xa !

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------