Tâm Tŕ  (*)

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

 

             Tao ngộ Chân Tâm chẳng bến bờ,

             Nắng chiều nắng sớm gội trời thơ -

             Kiếm ai, kiếm-sĩ nên t́m Tánh  (1)

             Sông núi mịt mùng, sương cơi mơ

*

*

             Giă biệt Vọng Tâm đă hạn kỳ,

             Mây lùa nắng sớm đọng Nga Mi -

             Những đến Thiếu Lâm tầm Đại Ngộ,

             Nào hay Phật Tánh thả Tâm Tŕ !

*

------------

Chú thích :

 

(*) : Tâm Tŕ là ao Tâm   

(1) : Tánh ( viết hoa) : tức Tánh Ta ( viết hoa) , tức "Tự Tánh", tức Phật Tánh

 

 

          Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------