Tâm Nở

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Hoa nở bộn bàng muôn đóa Tâm,

       Thanh thanh vạn cảnh, mối t́nh thâm

       Thiền hành, triết lư, thiền tùy Tánh,

       Tâm nở, hài ḥa, tâm đắc tâm

*

             Hoa nở bộn bàng muôn đóa Tâm,

             Tâm can từng khúc, dơi xa gần

             Thiền hành, thiền triết, thiền buông mộng,

             Tâm nở, tâm b́nh, tâm Pháp Thân

*

       Tâm nở, tâm b́nh, một Pháp Thân

       Ngh́n thu, ngh́n vọng chẳng về Chân

       Thiền tâm khéo vượt Nam Kha mộng

       Ngác thấy chan ḥa Phật Tánh xuân

*

*

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------