Trà Xuân Triệu Châu

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Uống trà đi, bảo uống trà ngay,  (1)

             Trà nhắp đầu xuân, sẽ gặp may

             Một quát Triệu Châu rền ác thiện,

             Chân Vọng dẫu ngờ, ḷng ấm thay !

*

             Thỉnh trà một chén, chén phù vân,

             Hăy uống đi thôi, kẻo hết xuân

             Một quát Triệu Châu khuynh đảo nước,

             Hai vai Chân Vọng , Ngă về Chân

------------

Chú thích :

(1) : " trà  Triệu Châu " :

Một hôm, hai v tăng đến, Triệu Châu ch một v hỏi: "Thượng tọa từng đến đây chưa?". V tăng thưa: "Chưa từng đến". Triệu Châu bảo: "Uống trà đi!".

Lại hỏi v tăng khác: "Từng đến đây chưa?". V tăng ấy thưa: "Đă từng đến đây". Triệu Châu bảo: "Uống trà đi!".

Viện ch bạch: "Người chưa từng đến dạy uống trà c̣n th được, người đă từng đến sao cũng dạy uống trà đi?"

Triệu Châu gọi "Viện ch!". Viện ch đáp: "D!". Triệu Châu bảo: "Uống trà đi!"

 

 

          Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------