Phật Đản Sanh

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Đỉnh cao tuyệt, Phật Đản Sinh

       Từ trời Đâu Suất, Hộ Minh chuyển đời

*

             Mục tiêu cao diệu vợi vời,

       Cứu người đau đáu, cứu trời trầm luân

*

             Giáng trần , chỉ rơ Pháp Thân,

       Là Kim Cang Tánh, thể Chân, thể thiền

*

             Giáng trần , chỉ dạy anh hiền,

       Cho phương thoát khổ, vào miền vĩnh thanh

             Độ trời người, Phật Đản Sanh !

*

*

             Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------