Mênh Mang

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Tâm hồng rạng cả rừng chiều,

       Một vùng lá thắm cánh diều phiêu lưu

*

             Mênh Mang vất nỗi phiền ưu

       Mênh Mang tâm trạng Tỳ Khưu đạo Thiền

*

             Hay sáng tỏ, rơ anh hiền,

       Mênh Mang sông núi, mọi miền tiêu dao

*

             Ác tà thỏ lặn lao xao,

       Ngạo hoàng hôn, thấy nghêu ngao hôn hoàng !

             Mênh Mang trải rộng đạo tràng !

*

*

 

             Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------