Hoàng Hôn

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Muôn đời vũ trụ lê thê,

       Dấy hoàng hôn, để đê mê hôn hoàng !

*

             Muôn đời tâm cảnh bộn bàng,

       Thoắt b́nh minh, chốc ngổn ngang hôn hoàng !

*

             Hoàng hôn muôn nẻo tâm đàng,

       Hoàng hôn chấp chưởng nguyệt sang Khôn Đoài !

*

             Hoàng hôn tấm thảm nhung dài,

       Tâm theo hồng ráng, tâm cài nguyệt thanh !

*

             Trăng về bên bức mành mành,

       Hoàng hôn trăng hiện, tâm thành hiển Tâm ! (1)

             Hoàng hôn bao độ Tánh tầm !

*

*

------------

Chú thích :

(1) : Tâm ( viết hoa)  là Chân Tâm

 

 

             Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------