Bước đường thiền

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Bước bước đường thiền, bước khá xa,

             Cỏ cây chi bấy, khuất hồn TA !

             Lang thang nào thấy tâm thành gấm,

             Lẫn thẫn nh́n xa : Tánh dựng nhà !

*

*

       Bước bước đường thiền, bước với ta,

       Thệ nguyền chi bấy, một trăng tà !

       Soi ḷng , giếng Tánh, soi rừng núi,

       Nắng ấm thiền tâm, ấp ủ nhà !

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------