Muôn Thiền 14

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Xe Thiền chuyển, xum vầy bốn bể,

             Điện Thiền linh, xoay hệ thái dương

*

                 Lầu Thiền Ngă Tịnh Lạc Thường,

             Gác Thiền son tía, một vườn tâm thanh

*

*

             Tướng Thiền quyết, công thành Phật Tánh

             Thiền ngh́, soi cảnh như như

*

                 Quyền Thiền tấn tiến Thiền Sư, (1)

             Kiếm Thiền Việt Nữ thừa dư tiên đồng ! (2)

                 Muôn Thiền vạn lư nhất thông !

------------

Chú thích :

(1) : bài quyền  Thiền Sư, một bài quyền căn bản của vơ ta và Tàu

(2) : Việt Nữ Kiếm Pháp

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------