Muôn Thiền 13

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Đề Thiền mục, mười ba phép định, (1)

             Mục Thiền trông : trí tỉnh ḷng trong

*

                 Thiền Thiền định : có có không,

           Hành Thiền như thể trăng lồng Thái Hư !

*

             Vào Thiền quán như như tâm địa,

             Ra Thiền xem trăng dĩa thắm đầy

*

                 Động Thiền tọa lạc mái Tây,

           Đậy Thiền đắp ánh sáng tầy Tánh Ta !

*

                 Muôn Thiền khéo lợp nên nhà !

------------

Chú thích :

(1) : mười ba phép định gồm

       mười đề mục :

             xanh, vàng, đỏ, trắng,

             đất, nước, lửa, gió,    

             hư không, ánh sáng 

       tôi thêm vào ba đề mục , khi tôi hành pháp này, đó là :

             không khí, ánh nắng, và ánh trăng 

Dĩ nhiên là không khí khác với hư không

       và ánh nắng khác với ánh sáng

 

 

          Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------