Thời, Không gian

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

      Màu thời gian đục gợn,

      Sắc thời gian lung lay

      Ḍng thời gian kịch cợm,

      Tâm đạo chẳng nơi này !

*

            Vùng không  gian nhỏ bé,

            Tâm ta là vô biên !

            Ṿng không gian cạnh kẽ,

            Tự Tánh thấy nhờ Thiền !

*

      Tâm ta cần vĩnh cửu,

      Nên bỏ Thời, Không gian !

      Tánh Ta là pháp bửu,

      Như như kiến đạo tràng !

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------