Tánh Liên Đài

              ___________

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

 

            Đêm đêm thiền khách ngóng chờ ai,

            Đốm lửa xa xa , thoảng lóe dài

            Hoa cỏ cúi ḿnh , bên gối mộng,

            Tâm tâm qui phục Tánh Liên Đài

*

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------