Như Nhiên

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

            Trăm con sông bé về Đông,

      Lại bao thác lũ, ḍng ḍng : đại dương !

            Tâm ta nào có đảm đương,

      Như như thuận cảnh đường đường nước tuôn !

*

*

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------