Muôn Thiền 12

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

            Nhân Thiền tỉnh, mười hai pháp quán,   (1)

            Duyên Thiền nhân , lăng đăng non tiên

*

                Thế Thiền quán cảnh đảo điên,

            Sự Thiền ứng nhập, triền miên ứng hành !

*

            Tao Thiền ngộ, nên thành đại lực,

            Đàn Thiền thanh, tung bức Vô Minh,

*

                Thi Thiền muôn tứ chân t́nh,

            Văn Thiền lưu loát tỏ tinh thánh hiền !

*

                Muôn Thiền giải giấc thùy miên !

------------

Chú thích :

(1) : Thập Nhị Nhân Duyên

 

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------