Muôn Thiền 11

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

            T́nh Thiền đậm hơn mười Thập Thiện,

            Cảm Thiền lưu, rung chuyển sơn hà

                Diệt Thiền bỏ bỉ ĺa ta,

            Tuyệt Thiền trên thứ dưới tha đại đồng !

*

            Luận Thiền chiếu trăng lồng lư thắm,

            Thượng Thiền cao thăm thẳm vô môn

                Thừa Thiền nắng sớm hoàng hôn,

            Thiền Thiền tông chỉ độc tôn Tánh ḷng !

*

                Muôn Thiền diệu vợi muôn công !

*

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------