Hải Vân 2

 

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

 

            Bước đến đèo Vân, lại nhớ nhà !

            Nắng chiều đă cạn, gợn trăng xa

*   

            Lang thang chim chóc tha trùng vắn,

            Lững thững người ta nhắp chén trà

            Tâm lẫn, tâm hành, tâm chẳng thực,  (1)

            Tánh minh, Tánh tĩnh, Tánh là Ta !  (2)

*

            Có hay Chân Vọng : Chân không vọng,

            Chỉ thấy đèo Vân chẳng nhớ nhà !

------------

Chú thích :

(1) : Tâm đây là Vọng Tâm

Nhà Phật có chữ tả cái tâm này : ‘tâm viên ư mă’ ( tâm vượn, ư ngựa)

 (2) : Tánh ( viết hoa) tức Tánh Ta ( viết hoa),  tức "Tự Tánh", tức Phật Tánh

 

*

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------