*

 

                    Xuân Thu

                    _________

*

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

*

                Trúc trúc, mai mai, lả lướt cùng,

                Gió lay hây hẩy bật cành thông

                Xuân qua thu lại vương vương vấn ,

                Chợt thấy Nghi T́nh vượt lư Không !

*

           Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------