Vọng Thời Gian

                ___________

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

                Lam khói xây thành mấy dặm ngang,

                Lang thang tâm cảnh, dơi can tràng

                Nhốn nháo thần tiên say bất tử,

                Thời Gian vọng ngữ, vọng thời gian !

*

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------