Tâm Thông 

                _________

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Chân Tâm muôn thuở chẳng ṃn,

       Tào Khê, Thiếu Thất, Đông Sơn một ḍng ! 

*

             Thiền tĩnh lự chỉ là không !

       Vẹt mù sa đến Tâm Thông  mới tài !

*

             Tâm Thông  từ Tánh chẳng hai,

       Thông qua Không Sắc, không cài Tánh Không !

*

             Tâm Thông  một bước thành công !

       Vượt rào Vô Thủy Chủ Ông đời đời

             Tâm Thông , thông Tánh tự ngời !

*

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------