Muôn Thiền 8

                  ____________

 

*

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

*

 

                Bát Thiền chánh, tám môn chiếu định,   (1)

                Tiên Thiền thanh, dợm thỉnh lam kiều

                    Sương Thiền tức cảnh phiêu diêu,

              Nắng Thiền như thể sớm chiều Phật Quang

*

                Nhàn Thiền rỗi , lan man bốn biển,

                Nhập Thiền hay ẩn hiện như như

                    Bước Thiền nhàn hạ vô tư,

              Đong Thiền cặn kẽ tựa dư lại vừa !

*

                    Muôn Thiền nhắm đến Phật Thừa !

*

-----------------------------

Chú thích :

 

(1) : Tứ Thiền Bát Định và Bát Chánh Đạo

*

*

           Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------