H́nh và Thanh

                    _____________

*

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

*

                Cái h́nh chuyển động đó thôi,

        Thanh âm lên xuống nổi trôi trắc bằng

*

                Đêm ngày huyễn hóa lằng nhằng,

        Có hay Chân Ngă mà tăng Tánh tầm ?

*

                Chỉ là một cái h́nh thân,

        Với thêm phản xạ chuyển vần sớm hôm

                Trăm năm lại cứ bồn chồn,

        Lo toan bồi đắp dại khôn ỡm ờ !

*

                Thôi th́ dệt một vần thơ,

        Thôi th́ . . . Thôi hết ! vượt mơ đến bờ !

*

*

           Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------