*

                  Hành Thiền

                  ___________

*

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

*

                Hành Thiền để dứt ḍng dư lệ,     

                Buông nhẹ tơ ḷng chẻ vấn vương

                    Đến khi Ngă Tịnh Lạc Thường,

              Tâm kia chứng ngộ tỏ tường tỏ thông !

*

                Tầy khuya sớm, không không có có,

                Ráng hoàng hôn sớm đỏ b́nh minh

                    Ḷng như lấp lánh đẩu tinh,

              Đắp t́nh Diệu Hữu, bồi t́nh Diệu Không,

*

                    Thiền Thiền qui phục Tánh Tông !

*

*

           Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------