Hải Vân 

                  ________

*

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

*

                *      *      *      *      *      *

                Bước đến đèo Vân, chửa đến nhà !

                Lan man dong ruổi, thả hồn xa

                *      *      *      *      *      *

                Mênh mang đồi núi dường kêu gọi,

                Lẩn thẩn lữ hành ngại thiết tha

                Tâm nọ, tâm hành, tâm bướm lượn,  (1)

                Tánh này, Tánh thực, Tánh là Ta !  (2)

                *      *      *      *      *      *

                Đèo bồng thân xác, chân chồn mỏi,

                Đă đến đèo Vân, chửa đến nhà !

------------

Chú thích :

(1) : Tâm đây là Vọng Tâm

Nhà Phật có chữ tả cái tâm này : ‘tâm viên ư mă’ ( tâm vượn, ư ngựa)

Tôi thi vị hóa cái tâm vượn này thành ‘tâm bướm lượn’.

(2) : Tánh ( viết hoa) tức Tánh Ta ( viết hoa),  tức "Tự Tánh", tức Phật Tánh

*

           Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------