Đại Mỹ Miều

                  ____________

 

*

*

 

                        Thơ Lê Anh Chí

*

*

                Phóng mắt nh́n xa : Bát Nhă Kiều,

                Đầu cầu cuối nước, khói đ́u hiu

                Vượt rào Vô Thủy, xuyên sương bạc,

                Mới thấy Tánh Ta : Đại Mỹ Miều ! (1)

*

------------

Chú thích :

(1) : Tánh Ta ( viết hoa)  : dịch chữ Hán Việt "Tự Tánh", tức Phật Tánh

*

*

 

           Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------