Xuân

 

                          Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Đón gió xuân về, Tâm điểm thoa,

                Bướm hoa tùng trúc, nhận làm nhà -

                Gió mây diều bướm, chung mừng tuổi,

                Xuân trẻ, Xuân già,  Xuân . . . Tánh Ta ! (1)

 

------------

Chú thích :

(1) : Tánh Ta ( viết hoa)  : dịch chữ Hán Việt "Tự Tánh", tức Phật Tánh

 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com