Hữ

*

                          Thơ Lê Anh Chí

*

 

                  hữ, thế t́nh thanh thoát nhẽ,

                Hả hê, muôn sự để ngoài tâm !

                    Mặc cho sóng vỗ ́ ầm,

              Theo cung đàn Tánh, bước thầm Thiền Tông   (1)

*

                Dè dặt sống ngoài ṿng chước mẹo,

                Lơ lửng tâm, mặc khéo, mặc khôn

                    Đứng đi dạo cảnh ôn tồn,

              Xong th́ thôi, ấy pháp môn tâm nhà !

*

                    Tùy duyên sự, thỏa Tánh Ta !    (1)

 

-------------

Chú thích :

 (1) :  Tánh ( viết hoa)  : tức Tánh Ta ( viết hoa) , tức "Tự Tánh", tức Phật Tánh

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com