*

*

                               Muôn Thiền 7

*

*

                               Thơ Lê Anh Chí

*

*

                Nghĩa Thiền chiếu, bảy môn quán tưởng,   (1)

                Vô Thiền trong, mường tượng Phi Phi         (2)

                    Nhất Thiền ngụ ở phân kỳ,

              Ngộ Thiền tục tử cũng th́ Đại Nhân !

*

                Sao Thiền chúng, bao mầm chủng loại,

                Mạch Thiền tuôn như dại như si

                    Đền Thiền vững chăi muôn th́,

              Cửa Thiền dung hoát đă đi lại về !

*

                    Muôn Thiền giải một cơn mê !

--------------------

Chú thích :

(1) : bảy môn quán tưởng =

                Một là quán tưởng thường tu tập

                Hai là quán tưởng thích tu tập

                Ba là quán tưởng không sân hận

                Bốn là quán tưởng phát nguyện lành

                Năm là quán tưởng không kiêu mạn

                Sáu là quán tưởng không tật đố

                Bảy là quán tự tại

(2) : Phi Phi = Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ              

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com