Muôn Thiền 5

 

 

                               Thơ Lê Anh Chí

 

 

 

                Ngũ Thiền thấy chơi vơi Vô Sắc,  (1)

                Quán Thiền nghe tâm đắc, đắc tâm

                    Chỉ Thiền ngừng ư âm thầm,

              Đ́nh Thiền năm món như gần lại xa ! (2)

 

                Lực Thiền nhẽ, vào ra vạn bậc,  (3)

                Căn Thiền chuyên, gang tấc nên công (3)

                    Mùi Thiền giản dị tấm ḷng,

              Vị Thiền ngọt lịm, dị(ê)u trong, ứng hành !

 

                    Muôn Thiền ấy, một tâm thành !

 

----------------

Chú thích :

 

(1) : Vô Biên Thiền hay Ngũ Thiền hay Tứ Không của Tứ Thiền Bát Định.

Gọi là Ngũ Thiền v́ trên Tứ Thiền .

(2) : Ngũ đ́nh tâm quán

(3) : Ngũ căn, ngũ lực

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com