Muôn Thiền 4

 

 

                                Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Tứ Thiền tịnh, xa vời Dục Giới,

                Không Thiền trong, trong Đại Hư Không

                     Tam Thiền diệu lạc ngập ḷng,

             Nhị Thiền vui vẻ, mừng trong định hành

 

                Tuệ Thiền sáng, sáng tranh nhật nguyệt,

                Màn Thiền thanh như tuyết in thân

                     Hồng Thiền ư tứ ân cần,

             Nhật Thiền tha thướt như gần Tánh Ta  (1)

 

                     Muôn Thiền cũng chỉ tâm nhà !

 

--------------

Chú thích :

(1) : Tánh Ta ( viết hoa)  : dịch chữ Hán Việt "Tự Tánh", tức Phật Tánh

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com