*

*

                Loáng  Thoáng

                _____________

 

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

                Bát ngát bạt ngàn, lưng ngựa bạch,

                Dạt dào kiều diễm một bài thơ

                Thoáng thấy mây bay màu cẩm thạch,

                Ẩn tàng Tâm Tánh, tỉnh và mơ          

*

*

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------