Khối T́nh

 

                          Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Trần gian há trọng Hiếu, Trung, Hiền ?

                Trăm năm chỉ có Khối T́nh Tiền !

                Như nàng kỹ nữ giao du khánh,

                Khéo văng lai hề, sau trước hiên !

 

 

                Tổ Sư lại đặt Khối T́nh Không,

                Ấy mối Nghi T́nh khởi, đạt, trông

                Ôm ḷng giữ măi bao dan díu,

                Khéo vỡ tan hề : hiển Tánh, thông !

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com