Đại Thế Gia

*

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

*

 

                Bao la vũ trụ một tâm nhà,

                Một quyển Kim Cang : Đại Thế Gia !

                Từ khi hạnh ngộ Tâm , Thiền, Tánh

                Đă thấy ḷng trung trải dơi xa

 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com