Tối Thượng 

 

 

                         Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Chân lư nhẽ, đạo xưa vạn lối,

                Chứng Phật Tâm, là Tối Thượng Thừa

                     Vượt Không, siêu việt ta ưa,

              Lạc Thường Ngă Tịnh dư thừa trăng thanh

 

                Thanh thoát nhẽ, rành rành Tánh Cả,

                Lắng thiền tâm, một ngả một nền

                     Đó đây muôn vật Tánh đèn,

              Vượt trên trong đục sang hèn, một Tâm !

 

                     Đó đây muôn sự Tánh Thiền,

              Siêu trong vượt  đục, một đèn Phật Tâm !

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com