Trong Thanh Sáng Tĩnh

 

                          Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Trong như vắng lặng không gian,

            Thanh như tiếng suối lan man th́ thầm-

                Sáng như trăng thắm đêm rằm,

            Tĩnh như bát ngát Phật Tâm diệu kỳ-

 

                Mênh mang Bồ Tát Đại Bi,

            Đại T́nh Địa Tạng ngục si cứu người-

                Đại Hùng trầm ẩn không lời,

            Như nhiên Đại Lực nơi nơi thành toàn -

 

                Sáng Trong tâm trí tràn lan,

            Tĩnh Thanh đạo cả thênh thang một Thiền !

 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com