Phân Kỳ

 

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Tao ngộ thiền tâm, chẳng hạn kỳ,

                Đầu cầu Bát Nhă , chuyến sinh ly-

                Vọng Ngă chia tay cùng Vọng Ngă

                Ái Hà chẳng đắm tuổi xuân th́

 

 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

---------------------------------------------------------------------------------------