Muôn Thiền 3

 

                               Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Trí Thiền giác, sâu thâm chiếu quán,

                Tâm Thiền thanh, quang đảng sáng ḷa  -

                    Thọ Thiền thân, kể như nhà,

                Trăng Thiền ư chí vị tha tỏ tường !

 

                Hành Thiền động như dường trăng hiện,

                Mắt Thiền trong , ác thiện phân chia -

                     Thức Thiền tỉnh giấc canh khuya,

                Chân Thiền thoăn thoắt khéo ĺa vọng ma !

 

                     Muôn Thiền biến tự Tánh Ta  (1)

---------------------------

Chú thích :

 

(1) : Tánh Ta ( viết hoa)  : dịch chữ Hán Việt "Tự Tánh", tức Phật Tánh

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com