Đại T́nh

 

 

                          Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Mênh mang Bồ Tát Đại Bi,

            Đại T́nh Địa Tạng ngục si cứu người-

 

                Đại T́nh Bồ Tát ban tươi,

            Đại T́nh Bồ Tát đem vui diệt hờn-

                Đại T́nh Bồ Tát  không sờn,

            Ái Hà lặn hụp, sóng Hờn nổi trôi-

                Cùng sinh chúng, măi không rời,

            Đại T́nh cứu rỗi bời bời Đại Bi -

 

                Khi nào địa ngục c̣n ǵ,

            Đại T́nh Bồ Tát vẫn th́ Đại Nhân,

                Chẳng thành Phật Quả Pháp Thân !

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

---------------------------------------------------------------------------------