Chẳng Vô Ngă

 

                               Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Chẳng nên Kiến Tánh, chẳng là Thiền

                Chẳng màng thế sự , chẳng truân chuyên

                Vọng tâm tan tác, tâm cầm sắt,

                Chuyển một cái rầm, đại sự duyên !

 

                Chẳng trụ trí tâm, chẳng ḥa hiền

                Chẳng hay Vô Ngă, chẳng trau chuyên

                Vọng Tâm, Vọng Ngă là Vô Ngă,

                Chẳng là Kiến Tánh, Đại Thừa duyên !

 

                Chuyển một cái rầm, đại sự duyên !

                Trau giồi Vọng Ngă, lắm ưu phiền

                Quán Định, Tâm Không là hư vọng

                Chẳng là Huệ Mạng, Phật Thừa duyên !

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com