Thức

 

                               Thơ Lê Anh Chí

 

                Cuồn cuộn Thức ḍng tuôn biển Không !

                Sóng Hờn, nước Ái năo cân ḷng -

                Lạ thay, bào ảnh mờ như ảnh,

                Bể khổ muôn trùng lại ngóng trông !

 

                Cuồn cuộn Thức ḍng tuôn biển Không !

                Bỗng hiểu mê lầm, học Tánh Tông-

                Một mai Thức tỉnh trần gian mộng,

                Chợt thấy muôn vàn Tịnh, Sáng, Trong !

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------