Thư Nhàn

 

                     thơ Lê Anh Chí

 

Đâu dễ theo đ̣i Phật Thích Ca,

Mấy ai ĺa ngă, nhẫn th́ qua ???

Ḷng kia vô sự, trăng in nước

Trí nọ vô tư, gió lượn hoa -

Chẳng tiếc xuân xanh, bền chí hướng-

Phải trang già lăo, tách quần ma !

Thanh nhàn dạo bước cùng tiên thánh,

Phật tánh hiển bày, vẹn thú ta !

       

--------------------------------

Chú thích :

Bài thơ trên họa lại bài thơ sau đây của Trạng Tŕnh :

 

Chưa dễ ai là Phật Thích Ca,

Mọi niềm nhân ngă, nhẫn th́ qua -

Ḷng vô sự, trăng in nước

Của thảng lai, gió thổi hoa -

Này khách xuân xanh khi trẻ

Mấy người đầu bạc tuổi già !

Thanh nhàn ấy, ắt là tiên thánh,

Được thú ta, đă có thú ta !

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------