Như Lai Đản Sanh

 

                                     thơ Lê Anh Chí

                 

                        Như như thanh tịnh vốn trong ḷng -

                        Lai cùng thiên địa chuyển thành Không !

                        Đản Tứ Diệu môn thành Bát Chánh,

                        Sanh Rằm Vô Trụ lập Thiền Tông !

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------