Hoa thời gian

 

                             thơ Lê Anh Chí

 

                        Vườn thanh  e ấp một cành hoa,

                        Đỏ mượt hồng nhung tựa điểm thoa

                        Sắc hồng đượm vẻ tươi và thắm,

                        Chỉ mấy ngày sau đă hóa ma !

 

        Chẳng phải mùa đông hoa vẫn tan,

        Như người son trẻ gẫy đ̣ ngang-

        Mới biét xuân xanh không bảo đảm . . .

        Thời gian c̣n lại : nhạc ḥa đàn

 

                        Thời gian c̣n lại để tu hành,

                        Một sớm hai chiều đă mất toanh

                        Phải giữ công phu như sẽ chết . . .

                        Ngày mai, giờ tới, phút mong manh.

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------