Định Nhớ Thiền

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

        Ánh bạc chan ḥa rải mái hiên,

        Ngoài thềm tùng trúc vẻ như nhiên -

        Bao nhiêu tĩnh mặc dường như . . . động,

        Trăng nhớ tịch dương, Định nhớ Thiền !

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------