Tự Tánh

 

                     thơ Lê Anh Chí

 

Chẳng phải Tâm Không hiện bản h́nh !

Chẳng v́ Vắng Lặng đạt tâm minh -

Bản thể của Tâm : Thường, Ngă, Tịnh . . .

Vui cùng thiên địa, vượt Văn Thinh -

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------