Làm Sao

 

                     thơ Lê Anh Chí

                                  

Làm sao ở chốn bụi trần,

Tâm ta thanh khiết như vầng trăng lên ?

Làm sao trú giữa tị hiềm,

Đại-bi ta đạt Thánh Hiền Quán Âm ?

Làm sao chứng ngộ Chân Tâm,

Phật ta ngay chỗ ́ ầm vọng hư ?

Làm sao quán được lục như, (1)

Nhà th́ tráng lệ, danh chừ tuyệt cao ?

Làm sao tự hỏi làm sao . . .

 

--------------------------

Chú thích :

(1) lục như  = 6 như

                = câu kệ lục như :

                như mộng

                như huyễn

                như bọt

                như bóng

                như sương

                như điện

        ( Kinh Kim Cang)

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------