Cư Sĩ

 

                Thơ Lê Anh Chí 

 

Khói lửa bập bùng tâm với ta,

Thời lai tọa hướng vọng làm nhà -

Bỗng dưng đại ngộ Bàng Cư Sĩ,

Sóng nước Tây Giang, một ngụm khà ! (*)

       

-----------------

Chú thích :

(*) Bàng Cư Sĩ, tức Bàng Long Uẩn, hỏi đạo nơi Mă Tổ, Tổ nói : <Bao giờ trong một ngụm, ông uống hết nước sông Tây Giang, ta sẽ trả lời ông>. Bàng Cư Sĩ nghe vậy mà Ngộ !

Bàng Cư Sĩ c̣n được tôn hiệu là Tương Dưong Bàng Đại Sĩ và Đông Độ Duy Ma (Duy Ma Cật của Trung Hoa).

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------