Biệt Hồng Trần  

 

                     thơ Lê Anh Chí

 

Ngày nao, bỗng chốc biệt hồng trần,

Phật Tánh trông vời, thiệt cố nhân !

Bỏ ḷng luyến ái công danh cũ,

Một bước quay về, Tâm tưởng Tâm !

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------