Bài Xưa 9.-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 7-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 7-2008 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Có Không

       Đôi Ḍng

 

2) Đoản Luận :

       Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

       ( Nguyên tắc và phương pháp thiền căn bản 2 )

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

62) Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

63)  Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 3

       ( Nguyễn Trăi đă đến: Nam Kinh, Thái Thạch, B́nh Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Thiểm Tây, Đại Lĩnh, Tĩnh An  . . . )

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Có Không : Lục bát, 9 câu :

             Có th́ hạt bụi mắt cay,

       Nhỏ như hạt cát chuyển lay đạo đời

 

b) Đôi Ḍng : Thất ngôn, 8 câu :

             Đôi ḍng trong đục phàm vờn thánh,

             Dơi dơi thu ba, bút lệch nghiên

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

_     ( Nguyên tắc và phương pháp thiền căn bản 2 )

I) Giữ ngũ giới

II) Tập thở chẳng phải là tập nội công

III) Vài điều cần biết về điều kiện môi trường tu tập

IV)Thuộc ḷng khẩu quyết !

V) Thế ngồi

VI) Thí nghiệm : khi thở vào th́ bụng ph́nh ra

VII) Cách thức thở

VIII) Thở cũng là thiền

 

===========

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 7-2008

 

Cập nhật đầu tháng 7-2008

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Hoàng Hoa

       Hoàng diễm Hoa

 

2) Đoản Luận :

       Phải vất ‘‘nhân tâm’’ ra khỏi ‘‘Trực chỉ’’ (để tránh hiểu lầm)

       ( Câu thứ ba của  bài kệ là ‘‘Trực chỉ Chân-tâm’’ hoặc ‘‘Trực chỉ minh tâm’’ )

 

 

B) Phụ Lục: Bài mới trang LêAnhChí: www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

a) Thơ :

       Yêu

       Đ̣i cơn

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

60) Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 2

       ( Những nơi Nguyễn Trăi đă đến , ở Trung Hoa: Nam Kinh, Thái Thạch, Tầm Châu, B́nh Nam, Ngô Châu, Quảng Tây, Thiều Châu, Giang Tây . . . )

 

61) Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 7

       ( Gia Cát Lượng là kẻ định bá đồ vương, Vua Lê Thái Tổ là bậc đại anh hùng, bậc đại trượng phu )

       ( Gia Cát Lượng không được ḷng quân dân, Vua Lê Thái Tổ là lănh tụ nghĩa quân được quân dân tôn sùng ngưỡng mộ )

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Hoàng Hoa : Lục bát, 9 câu :

             Hoàng Hoa vui với hải đường,

       Trăm năm sự nghiệp xin nhường thiền đăng

 

b) Hoàng diễm Hoa : Thất ngôn, 8 câu :

             Trần gian tọa lạc hè xuân sắc

             Ấn chứng minh vương Hoàng diễm Hoa

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Phải vất ‘‘nhân tâm’’ ra khỏi ‘‘Trực chỉ’’ (để tránh hiểu lầm)

_     ( Câu thứ ba của  bài kệ là ‘‘Trực chỉ Chân-tâm’’ hoặc ‘‘Trực chỉ minh tâm’’ )

 

I) Nếu phải lựa chọn giữa ‘‘nhân tâm’’ và‘‘Chân Tâm’’ th́ . . .

II) Trực chỉ minh tâm

III) Tổ Đạt Ma :‘‘Trực chỉ Chân Tâm’’ và ‘‘Trực chỉ minh tâm’’

IV) Ngũ Tổ: ‘‘Trực chỉ Chân Tâm’’ và ‘‘Trực chỉ minh tâm’’

V) Lục Tổ: ‘‘Trực chỉ Chân Tâm’’ và ‘‘Trực chỉ minh tâm’’

VI) Chữ ‘‘nhân tâm’’ có nghĩa xấu, gần như tương đương với ‘‘ḷng lang dạ thú’’

VII) ‘‘Trực chỉ nhân tâm’’ = = > Phân-tâm học

VIII) ‘‘Trực chỉ nhân tâm’’ = = > pháp môn hạng bét

IX) Thiền sư Nguyệt Khê giảng ‘‘chân tâm’’ và ‘‘minh tâm Kiến Tánh’’ thay v́ ‘‘Trực chỉ nhân tâm’’

X) Câu thứ ba bài kệ là ‘‘Trực chỉ Chân-tâm’’/‘‘Trực chỉ minh tâm’’

 

===========

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 6-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 6-2008 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Cảnh Chân

       Bờ Đêm

 

2) Đoản Luận :

       Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

       ( Nguyên tắc và phương pháp thiền căn bản 1 )

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí : www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

58) Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong ḥm vàng)

 

59)  Vua Lê Nhân Tông đại xá Ư nghĩa của ‘đại xá’

       ( Đây là thuật của các vị vua nhân từ ngày xưa, để cứu một vài người mà nhà vua không có quyền cứu )

       ( Các sử gia nước ta hiểu lầm việc Vua Lê Nhân Tông đại xá )

       (Vua Lê Nhân Tông rất nhân từ, quá nhân từ, là bậc minh quân, tài giỏi và . . .lạ thay, bị ‘sử gia’ đời nay ghét !)

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Cảnh Chân: Lục bát, 9 câu :

             Tuyết mây giăng mắc tứ phương,

       Con bồ câu trắng như dường dường không !

 

b) Bờ Đêm: ngũ ngôn, 12 câu :

             Bờ đêm trời lạnh giá,

             Mưa tuyết về lang thang

             Hư không rơi lă chă, . . .

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

_     ( Nguyên tắc và phương pháp thiền căn bản 1 )

I) Tu tập thiền định biết rằng thiền định không đưa đến s Kiến Tánh

II) Tập Yoga đ bảo tồn sức khỏe

III) Thẳng lưng : rất quan trọng

IV) Thuật đ làm lưng thẳng ra (trước khi tập thiền định hay Yoga)

V) Không thiền cũng ngồi thẳng lưng

VI) Vài điều cần biết về điều kiện môi trường tu tập

VII) Thuộc ḷng khẩu quyết

 

 

========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 6-2008

 

Cập nhật đầu tháng 6-2008 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Phật Đản

       Muôn hồng ngh́n tía

       Đến Tâm Thiền

 

2) Đoản Luận :

       T Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân qu !’’ 2

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

a) Thơ :

       Chiếc thư

       Ch́ếc đ̣

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

56) Chữ Công thần, Ch Trí t, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều Lê Thái Tổ 1

       ( Ch X-Trí-t, ch lầm lẫn trong Việt Nam Sử Lược )

       ( Tợngớng quân thượngớng, ch lầm lẫn trong Lịch triều hiến chương loại chí )

 

57) Chữ Công thần, Ch Trí t, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều Lê Thái Tổ 2

       ( Hầu tước , Ch Công thần : ch thiếu sót trong Việt Nam Sử Lược )

       ( Nhận ra thứ bực Công thần theo tước Hầu , theo số Ch Công thần )

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Phật Đản : Thất ngôn, 4 câu :

             Như như tỉnh tĩnh tấc phân ḷng

 

b) Muôn hồng ngh́n tía : Lục bát, 9 câu :

             Gió hây hẩy, lấy làm ghi,

       Muôn hồng ngh́n tía đă qui y rồi !

 

c) Đến Tâm Thiền : Thất ngôn, 8 câu :

       Đă để rơi bao tầng nước mắt,

       Đă bao đời lụy sóng phong ba

 

d) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     T Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân qu !’’ 2

 

VII) Mấu chốt câu chuyện : ông già chồn không biết ḿnh sai ở chỗ nào

VIII) Công đức của pháp thí và nghiệp khi thuyết pháp sai

IX) Đọa 500 năm, 5000 năm, 500 kiếp chồn có đúng , có hợp lư không?

X) ‘‘Không lầm nhân qu !’’ của T Bách Trượng Chuyển ngữ, mặc dù không phải để trực chỉ Chân Tâm

XI) ‘‘Không lầm nhân qu !’’là Chuyển ngữ cho ông già chồn chẳng phải là câu trả lời . . .

XII) Điều kiện cần thiết để tu hành : tin sâu nhân quả

XIII) Chớ vội thuyết pháp

 

 

============

 

Bài Xưa .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

Bài Xưa cuối cùng (Mới nhất):

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 8

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------